Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

1. Date generale

 

SOFIBANADRU S.R.L., cu sediul în Tulcea, str Isaccei, nr. 73, et. I, cam. 6, jud. Tulcea, înregistrată în Registrul Comertului sub nr. J36/408/06.07.2021, CIF 44547345, denumită în continuare „Prestator de servicii” sau „Operatorul”, vă informează că în prezent este aplicabil Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit în continuare “Regulamentul”).

În acest sens, trebuie să stiti că atunci când alegeti să achizitionati un serviciu oferit de SOFIBANADRU S.R.L, Prestatorul de servicii va prelucra datele cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le puneti la dispozitie, fie bazându-se pe un temei contractual sau legal, pe un interes legitim al Prestatorului de servicii, fie în baza consimtământului dumneavoastră în legătură cu această prelucrare. Datele sunt prelucrate direct de SOFIBANADRU S.R.L,  sau de entităti împuternicite („Împuternicitii”) care prelucrează datele în numele si pe seama Operatorului.

2. Definiţii:

 Date cu caracter personal (“Date Personale”): reprezintă orice informatii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitătii sale fizice, fiziologice, date genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea Datelor Personale: reprezintă orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor Personale sau asupra seturilor de Date Personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Persoana vizată poate fi: solicitantul unui produs sau serviciu oferit de către Operator sau împuternicitii acestuia, precum si orice alte persoane fizice ale căror Date Personale pot fi transmise sau colectate de către Operator, în vederea desfăsurării activitătilor de prelucrare a Datelor Personale, atât în scop propriu, cât si în numele si pe seama partenerilor săi contractuali, conform scopurilor determinate.

Contract: reprezintă actul juridic încheiat cu Operatorul, în baza căruia Operatorul prestează servicii de consiliere/consultanță sau reprezentare pe bază de contract de mandat. Pentru scopurile prezentei Informări, orice referință la „Contract” se va întelege ca indicând toate contractele ce vor fi încheiate cu Operatorul.

Creare de profiluri: înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

3. Date prelucrate

Vă informăm că Prestatorul de servicii poate prelucra următoarele categorii de Date Personale:

 

 1. Date Personale pe care dumneavoastră (persoana vizată) ni le puneti la dispozitie, cum ar fi:
 2. date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate autorizată: numele si prenumele, initiala tatălui/ mamei, numele de fată al mamei, adresa de domiciliu/ resedintă, codul numeric personal/ cod unic de identificare, date despre starea civilă, numărul de telefon fix/ mobil, serie si număr act de identitate, număr permis de conducere, serie/număr pasaport în cazul persoanelor nerezidente sau alte date având functia de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le contin, sau transmise de către persoana vizată pe suport informatic;
 3. profesia/ locul de muncă;
 4. informatii financiare si fiscale (inclusiv venituri, impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat realizate din orice fel de activităti: salariale, autorizate/ independente/ liberale, pensii, asigurări sociale, închirieri etc.);
 5. specimen de semnătură;
 6. date privind starea de sănătate.

Aceste date sunt necesare pentru activităti precum: pregătirea si lansarea ofertei de servicii de consiliere financiară, determinarea/analizare stării financiare, încheierea, executarea, modificarea sau încetarea Contractului, reprezentare pe baza de contract de mandat, autentificare.

Refuzul dumneavoastră de a ne furniza aceste date ne va pune în imposibilitatea de a vă furniza serviciile de consiliere dorite sau de a va răspunde solicitării adresate Prestatorului de servicii.

 

 1. Date Personale pe care Prestatorul de servicii le prelucrează în legătură cu furnizarea serviciilor de consultanță și reprezentare, cum ar fi:
 2. datele privind tranzactiile efectuate (informatii privind modul în care sunt folosite resursele sau orice servicii ce fac obiectul Contractului);
 3. date de localizare;
 4. date privind capacitatea de plata;
 5. date comerciale (modalitătile de plată, scadentele si istoricul plătilor, preferintele privind modalitătile de plată utilizate).

Prelucrarea datelor cu caracter personal este considerata ca fiind necesara in vederea ducerii la indeplinire a unor masuri de interes public, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

4. Temei prelucrare

 

Prelucrările datelor dumneavoastră pot avea ca temei:

 1. încheierea si executarea Contractului;
 2. obligatia legală a Operatorului (raportările către autorităti publice, prelucrarea datelor de identificare pentru conformarea cu obligatiile legale impuse de reglementările aplicabile în relaţia cu clientela, etc.);
 3. interesul legitim al Operatorului;
 4. consimtământul persoanei vizate (de ex. transmiterea de comunicări de marketing: oferte preferențiale, despre îmbunătătiri aduse serviciilor din portofoliu etc.), mesaje cu ocazii speciale (de ex. zile aniversare, oferte parteneri etc.).

5. Scop prelucrare

Datele Dvs. vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

 

 1. pregătirea ofertei de servicii de consultanță financiară şi efectuarea activităţilor premergătoare specifice furnizării acestora;
 2. încheierea, executarea, modificarea sau încetarea Contractului, prestarea serviciilor, răspunsuri la solicitări/ reclamatii;
 3. pentru activitătile de control si de audit intern sau extern;
 4. marketing, prin transmiterea de comunicări comerciale privind oferte preferențiale, servicii noi sau existente, informatii despre serviciile prestate aflate in derulare, mesaje cu ocazii speciale, oferte parteneri;
 5. efectuarea de studii si statistici interne, studii de piată, aplicarea de chestionare de satisfactie, etc.

6. Transmiterea datelor personale către părţi terţe

 

Pentru a vă asigura mereu cele mai bune produse si servicii, avem parteneriate constante cu diversi furnizori de servicii conexe, către care putem transmite datele dumneavoastră, în baza unuia dintre temeiurile mentionate mai sus si care le prelucrează, fie în calitate de Împuterniciti, fie în calitate de operatori independenti, în cel din urmă caz acestia fiind în mod direct responsabili cu respectarea legislatiei în domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

 

Categoriile de destinatari ai datelor personale colectate si prelucrate de către Operator pot fi:

 

 • alti furnizori de servicii subcontractanti ai Operatorului în vederea executării Contractului;
 • furnizori de servicii de tipărire si împlicuire comunicări;
 • societăti ce oferă servicii de tip postă/curierat;
 • companii de studii de piată/studii satisfactie clienti;
 • partenerii contractuali ai Operatorului, în vederea promovării produselor si serviciilor comercializate de acestia;
 • autorităti publice (ANAF, Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorului, etc.);
 • furnizori de servicii, parteneri contractuali ai Operatorului ce oferă asistentă în vederea furnizării, activării, instalării, operării, asigurării mentenantei serviciilor furnizate de Operator;
 • alti mandatari/subcontractori ai Operatorului (de ex: notar, firme organizatoare de promotii cu tragere la sorti, etc.).

7. Durata păstrării datelor cu caracter personal

 

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele cu caracter personal, luăm în calcul durata contractuală până la expirarea obligatiilor contractuale si termenele de arhivare, atât legale cât si interne.

Datele Personale colectate de Operator vor fi prelucrate: (i) pe toată perioada executării Contractului, (ii) ulterior încetării Contractului, pentru o perioadă stabilită conform reglementărilor interne sau legale aplicabile,  (iii) ulterior expirării perioadei de retentie, în cazul în care păstrarea Datelor Personale colectate este necesară în conformitate cu legislatia aplicabilă în domeniu, însă fără a depăsi durata maximă prevăzută de aceasta, sau termenele de retentie prevăzute de legislatia specifică si de politica de retentie stabilită la nivelul Operatorului.

Ca regulă generală, Datele Personale colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate în acest scop până la data retragerii consimtământului exprimat de persoana vizată sau, după caz, conform politicii de retentie stabilită la nivelul Operatorului.

Păstrăm datele dumneavoastră pe statiile noastre electronice. Folosim măsuri tehnice si organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal si să împiedice accesul neautorizat. După ce primim datele dumneavoastră,folosim proceduri stricte si politici de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat.

8. Drepturile „persoanei vizate”

 1. dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale prelucrate de Operator;
 2. dreptul de a obtine din partea Operatorului confirmarea faptului că acesta prelucrează Datele Personale ale persoanei vizate si, în caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii precum scopurile prelucrării, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizată. În plus, în cazul în care Datele Personale nu sunt colectate direct de la persoana vizată, sursa acestor date precum si, acolo unde este cazul, existenta unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri;
 3. dreptul la rectificarea Datelor Personale inexacte sau completarea acestora;
 4. dreptul la stergerea Datelor Personale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
 5. dreptul la restrictionarea prelucrării atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune stergerii datelor atunci când Operatorul nu mai are nevoie de Datele Personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instantă sau, atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale Persoanei vizate;
 6. dreptul la portabilitatea datelor, care constă în posibilitatea de a solicita Operatorului transmiterea Datelor Personale furnizate de persoana vizată, într-un format structurat utilizat în mod curent si care poate fi citit automat, si transmiterea de către Persoana vizată a acestor date către un alt operator;
 7. dreptul de opozitie la prelucrarea Datelor Personale, în orice moment, în mod gratuit si fără nici o justificare pentru situatii precum: (i) primirea de comunicări comerciale; (ii) adoptarea unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri; (iii) desfăsurarea de activităti de prelucrare necesare în vederea îndeplinirii unui interes legitim al Operatorului. În caz de opozitie nejustificată, Operatorul este îndreptătit să prelucreze în continuare Datele Personale. În cazul în care, pe durata derulării Contractului, Persoana vizată îsi exercită dreptul de opozitie în mod repetat si nejustificat, Operatorul îsi rezervă dreptul de a nu mai răspunde unor astfel de solicitări. Dreptul de opozitie nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea Datelor Personale necesare în vederea executării Contractului;
 8. posibilitatea persoanei vizate de a solicita Operatorului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, persoana vizată are posibilitatea de a îsi exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitătile descrise în prezenta informare;
 9. dreptul de a depune o plângere în fata Autoritătii Nationale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 10. dreptul de a se adresa justitiei.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la literele a)-h) de mai sus, puteti înainta către Operator o cerere scrisă, datată si semnată, sau puteti transmite o astfel de cerere pe email, către Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa de email office@sofibanadru.com , semnata conform legii privind semnatura electronica, sau prin intermediul portalului www.sofibanadru.ro/contact .

 

Informatiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispozitia dumneavoastră, în format actualizat, pe site-ul www.sofibanadru.ro , respectiv, la cerere, în format fizic, la sediul SOFIBAN ADRU S.R.L.